چهارشنبه 7 خرداد‌ماه سال 1382
و ماه از دریچه آسمان به کجا می نگرد ...؟؟ ...

ستاره های قلب فندقی
                                     آسمان را برای بوسه های ماه فرش کرده اند ...


همیشه فکر می کردم که ستاره ها عاشقند
اما چرا کسی از خودش نمی پرسد .... ؟ ....

ماه از دریچه آسمان
                               به کجا می نگرد ؟
شاید او هم ....

                                                                                       آسمان زندگیتان ستاره باران 
                                                                                       گلرخ