چهارشنبه 28 خرداد‌ماه سال 1382
آزادی .....
میان ستاره های روشنای شب
از آزادی سخن گفتن
رویاییست برای دمیدن سپیده

آنهنگام که سپیده طلایی رنگ صبح
به هوای زیستن
در آسمان می خرامد

                                      آیا تاریکی مجالی برای آزادی میدهد؟
فریادی می خواهد
                         به وسعت تمام نفسها
و گلویی
                          که با خون آشنا باشد   


بیا ستاره شویم
                             تا آزادی
                                           در هوای ما نفسی تازه کند ...
 
                                                                                          آزاد باشید و سربلند
                                                                                          گلرخ