چهارشنبه 5 شهریور‌ماه سال 1382
جلوی صف ...

   حاکمی بود که وقتی مخالفانش زیاد و زیادتر شدند وعلیه اش راهپیمایی کردند خودش در صف اول آنها قرار گرفت و شعار  (( مرگ بر حاکم )) می داد و چون قرار نبود حاکمی داشته باشند به  عنوان پیشوا  انتخاب شد .
                                                                                                    اردلان عطارپور