جمعه 28 شهریور‌ماه سال 1382
عشق داند که در این دایره سرگردانند


     انتها را از خیال آبی خود بزدا ،
     دستانت را به من بده و بدان که بخشایش دیگران هرچند که بخواهند خوشی ما را به ناخوشی برسانند برای تو و من هرگز سخت نخواهد بود.

    زاهد ار رندی حافظ نکند فهم چه شد
                                                            دیو بگریزد از آن قوم که قرآن خواننـــد

                                                                                                   
                                                                             آسمانی و پاینده باشید
                                                                                         قاصدک