دوشنبه 31 شهریور‌ماه سال 1382
یک شب بیداری میان راه ....

    جاده در حرکت به سوی خانه ، گرد خواب کشیده بر دیدگان مسافران خسته و ماه که اندک اندک روشنایی خود را بر افکار وهم آلوده من می گستراند.
    شاهد از من مطلبید برای لحظه های تنهاییم ...
    سراب اندیشه هایم طعنه رندانه دل عاشقم است با پرده نازک بارانی بر گستره خواب آلوده من .
     مدتهاست که آرزوی خواب را به بستر تب زده صبح می سپارم.

                                                                                                  قاصدک