جمعه 7 آذر‌ماه سال 1382
خواب شیرین ...

طنین من
               می خواهم به آرزوی فردای نیامده به خوابی فرو روم شیرین

با یاد خاطراتی به رنگ مهتاب و ستاره
                              با صدای چک چک باران
                                            و سرمای نسیم رودخانه
                                                                که بوی تو را در ذهنم به میهمانی می خواند .
باز هم می گویم :
                                      مدتهاست که حسرت خواب را به بستر تب زدهء شب می سپارم.

من امروز را به آرزوی فردا نفس می کشم .
                                                                                                  پاینده باشید
                                                                                                      قاصدک