سه‌شنبه 2 دی‌ماه سال 1382
لحظه ها

رویائی ترین  لحظات زندگی

لحظه های هستند که آنها را سپری می کنیم

 

اما واقعیت لحظات زندگی ما را

لحظه های نیامده می سازند ...