یکشنبه 12 بهمن‌ماه سال 1382
اسب سیاه وحشی

میان تپه های خیال من
                                 آسمان بود و ستاره ها - یک شب نقره ای -
و دشتی که از گذشته هایم تا فردایی دور گسترده بود
و آن اسب سیاه وحشی
                                  که بر پوسته های خاطره هایم می تاخت .
.... 
اشک در حباب سیاه چشمانم لانه کرد .
....
من بودم و سکوت شیهه ها .
او بود
که روی خط کشی های دل من می تاخت .

من بودم
در تکرار سکوت دشت
                             و اسب سیاه وحشی
                             که می تاخت 
                                                  میان تپه های خیال من .

آسمانی باشید ...
       گلرخ