یکشنبه 24 اسفند‌ماه سال 1382
شاخه های مریم ...


بی تمنائی ، قطره هائی ، خیالی ، سنگی
شاخه های مریم .
شور انگیز ، شور افزا ، مهر انگیز  ، مهر افزا
شاخه های مریم .
من بوده ، تو بوده ،  مــــا شده
شاخه های مریم .

ایستگاهی ، مهربانی ، ساعتی ، تحملی
شاخه های مریم .
چهار راهی بود، دست به سینه  ، چشم به دور ، تنها
شاخه های مریم .

خیالی ،خوابی ، رویائی
عطر مریمی که اینبار در جریان شب همراهیم می کنند .

همیشه
ذره ذره ء وجودم به یاد توست  .

بهاری باشید و سبز
قاصدک