پنج‌شنبه 6 فروردین‌ماه سال 1383
ما دو ...

        

ما دو ، دستادست

همه جا خود را در خانه خود می انگاریم

زیر درخت مهربان ، زیر آسمان سیاه  

زیر تمامی بام ها کنار آتش

در کوچه ی تهی در زل آفتاب

در چشمان مبهم جمعیت

کنار فرزانگان و دیوانگان

میان کودکان و کلانسالان .

عشق را نکته پوشیده ای نیست

ما آشکاری مطلقیم

عاشقان ، خود را در خانه ما می انگارند .

 

پل آلوار