پنج‌شنبه 1 مرداد‌ماه سال 1383
دمــــاوند

ای کوه سکوت
مرا در آرامش خود به ابدیت برســــان .

- باز هم قسمت نبود -