یکشنبه 18 مرداد‌ماه سال 1383
هوای دلتنگی ...

در حوالی کلبه کوچکمان ، هوای دلتنگی تو به مشام می رسد .
دلهره ای با من است که دلتنگی تو را درونم می جوید.

                   کلمه ای به جـــز عشـــق نمی یابن برای آنچه آزرده خاطرت کرده

تمام دلتنگیهایت را به من بده . امشب می خواهم در کنار تو تا صبح دلتنگیهایت را در آستانه چشمانم به رود بگویم .
که آنچه ما را از عشـــق لبریز می کند همین بهانه های ساده دلتنگی ست که بار آن را در کنار هم  به دوش می کشیم  .

دلم را آنگونه برایت ساخته ام
که تا آخر عمـــــــــر
                   پناهگاه خستگی دستانت 
                                                  و حرفهای ناگفته چشمانت
                                                                              و بزرگترین دلتنگیهای فلبت شود .

بی قراری انتظار
                                فقط       صـــــــــبـــــــــــــو ری         می خواهد .

   آرام باش عزیز دلـــــــــــــم
                                           آرام

                                                                                                            گلــــــــرخدهانه آتشفشـــان تفتان  - سیستان و بلوچستان