چهارشنبه 11 شهریور‌ماه سال 1383
روزی به نام امروز ...


به دروازه زندگی تکیه دادم و ایستادم
تا در انتهای دید
جائی کنار میله ها
دور شدی از زندگیم

نفسم ، شمـــاره های دیدنت را شمرد و تو ...

گام به گام تا انتهای دید
من به آرامش مهتاب و صدای رود محتاجم

ای آسمان غزلخوان
مرا به میهمانی ستارگان چشمک زن خود دعوت نمی کنید ؟

                                                                         قاصــــــدک