پنج‌شنبه 21 آبان‌ماه سال 1383
عشـــق و دیگـــر هـیـــچ ...

عشـــق می ماند ، انســــانهــــا هستنـــد که عـــوض می شــــــوند .
    
                                                                   کنار رود پیـدرا نشستم و گریستم - پائولو