دوشنبه 25 آبان‌ماه سال 1383
رویائی به رنگ آبی آرزو ها ...


طبیعی است که از مبـادلـــه ی هر آنچــه به دست آورده ای ، با یک رویــــا بترســـی ، 
                                                                                                                 امـا نترس.

                                           کیـــمیـــــاگر - پائولو کوئلیو