سه‌شنبه 29 دی‌ماه سال 1383
دلبستگی ...

گاه برای دلتنگیهایم نوشتم
                                      گاه برای خستگیـها
گاه برای چشمانت نوشتم
                                      گاه برای دلبستگیهـا

امـــروز برای خــودم می نویســم
                                          که دلبسته تمام خستگیــهایم هستـم .