شنبه 19 دی‌ماه سال 1383
آرامــــش ...

برای دلتنگیهایم می نویسم
برای لحظه ای آرامــش

                               امروز چه بی صــدا بغض خشم خود را به دست آرامش یاد تو سپردم
ش
چـــرا باید ؟
من دلتنگـــم ! خسته ام !

چـــرا بیهــوده بر من به انتظار نشسته اید ؟
                                  
من اینجــا برای لحظه ای از ســرمستی الــوند بی تابم 
                                                                         من اینـــجا به وسعت لـوت خاموشم
    من اینجـــا ایستاده ام