جمعه 11 دی‌ماه سال 1383
بیداری

شبی آرام چون دریای بی جنبش
سکون ساکت سنگین سرد شب
مرا در قعر این گرداب بی پایاب می گیرد
دو چشم خسته ام را خواب می گیرد

من اما دیگر از خواب بی زارم
حرامم باد خواب و راحت و شادی
حرامم باد آسایش
من امشب باز بیدارم