یکشنبه 1 آذر‌ماه سال 1383
اعتماد به نفـــــس ...

حس واقعیت درست در لحظه ای که آدمی بیش از هر چیز نیازمند ایمان به قدرت خود است ، 
                    
                                                              او را ضعیف می کنـــد .

خاطـــرات یک مـــــغ - پائولو کوئلیـــو