جمعه 20 تیر‌ماه سال 1382
شکیبیدن ... گشاده بودن

توان صبر کردن
برای رو در رویی با آنچه باید روی دهد
برای مواجهه با آنچه روی می دهد .

شکیبیدن
گشاده بودن
تحمل کردن
آزاده بودن .

مارگوت بیکل

کوه را توانی برای صبوری هست
اگر آسمان
اشکی برای شکستن نمی ریخت
و زمین
دهانی برای بلعیدن نداشت .