پنج‌شنبه 4 دی‌ماه سال 1382
محبت -- زمان !دستانی که محبت را می بخشند

هیچگاه زمان را تقسیم نمی کنند  .

 

                                                                                          کریستمس مبارک

                                                                                                  گلرخ