X
تبلیغات
زولا
شنبه 16 اسفند‌ماه سال 1382
در دور دستها افقی ست که خورشید را در آنجا به خواب می خوانند .


آنجا در انتهای کویر ، تنها لبه هایی از کوه در تشعشع خورشید  دیده می شود و این به معنای بودن توست .
می دانم  فاصله هاست از من تا تو  ، چون سرعتی که طلوع و غروب خورشید  را باید دید  .
در آنجـــا ، در دور دستها کوههایی ایستاده اند که خورشد دیر تر از تمـــام زمین از بستر هم آغوشی آنها بر می خیزد .
در دور ستها ...
در ورای مرزهای بین المللی ...
آنجا که تو ایســــتاده ای ...
آنجــــا که  نزدیک ترین مکان به آسمان است .
در دور دستها رشته ء مودتی ست
آنجــــا شاید هیمالیاست
هیمــالیــا

همیـــــــشه سرفراز و آسمانی باشید .
قاصدک