شنبه 30 خرداد‌ماه سال 1383
قصه

بعد از مدتها فرصتی شد که به بهونه امتحانات تو خونه باشم و وقتم را تو خونه بگذرونم . میون کتابهام ...
همین فرصت باعث شد که باز از رو میز از کنار کتاب پایگاه داده ، مثنوی را بردارم و بخونم و باز ...
خیلی داستانهای جالبی تو مثنوی هست که واقعاً مسحور کننده هستند .

احساس عجیبی دارم . نمی دونم ...
دوران دانشجوئی داره رسماً تموم میشه اگرچه به صورت غیر رسمی  ... .

ای برادر قصه چون پیمانه یست          معنی اندر وی مثال دانه یست
دانه معنی بگیــــــرد مـــرد عقـل          ننگرد پــیمانه را گر گشت نقـل

پاینده باشیــد و سرشـــار ــ قاصدک