دوشنبه 22 تیر‌ماه سال 1383
یک شاخه یـاس سفید ...


گاه خسته به فکر فردا می نشینیم
گاه خسته به خواب می رویم

                                     ولی فــــردا روز دیگریست

                                                             برای من و تو تا باز شاعرانه زندگی را بسراییم .