شنبه 18 مهر‌ماه سال 1383
صبح به خیر ...

آمده ام اینک

و آماده ام تا دنیای تازه برای دیدگانمان باز کنم
                                  من می توانم را برای من ساخته اند تا با خود تکرار کنم

عمل باید
                     در اندیشه ای که گاه ساعتی جدید در دیدگانش  ظهور می کند  .